Умови сервісу сбору пожертв

Благодійна організація «Український Благодійний Альянс» в особі голови Курцева Олексія Юрійовича, що діє на підставі Статуту, що іменується надалі «Благоотримувач», цим пропонує юридичним або фізичним особам, іменованим надалі «Благодійник», укласти Договір про добровільну пожертву на нижченаведених умовах.

Дана пропозиція є публічною офертою відповідно статті 633 Цивільного кодексу України. Акцептом цієї оферти є здійснення Благодійником перерахування коштів на розрахунковий рахунок Благоотримувача. Акцепт даної пропозиції Благодійником означає, що останній ознайомився та погоджується з усіма умовами цього Договору про добровільну пожертву з Благоотримувачем.

 1. Предмет договору
  • За цим договором Благодійник в якості добровільної пожертви перераховує власні кошти на розрахунковий рахунок Благоотримувача, а Благоотримувач приймає пожертву і використовує відповідно до визначеної Статутом мети.
 2. Укладання договору
  • Моментом укладання договору та набуття ним чинності вважається момент надходження на рахунок Благоотримувача перерахованих Благодійником грошових коштів як пожертви. Цей договір діє до моменту повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов’язань і може продовжуватися знову необмежену кількість разів шляхом чергового перерахування добровільної пожертви Благодійником.
 3. Права та обов’язки сторін
  • Організація зобов’язується використовувати отримані від Благодійника за цим договором кошти суворо відповідно до чинного законодавства України та у межах своєї статутної діяльності.
  • Благодійник має право на власний розсуд вибрати мету пожертви, вказавши відповідне «призначення платежу» під час переказу пожертви. Актуальний список цілей пожертвування публікується на сайті https://www.foodforlife.kh.ua/, у соціальних мережах та ЗМІ.
  • При отриманні пожертви без уточнення мети, Організація самостійно конкретизує її використання, виходячи із статей бюджету Благодійної програми Організації.
  • При отриманні пожертви із зазначенням мети, наприклад, прізвища та імені нужденного, або при отриманні пожертви на конкретного підопічного, обраного благодійником на сайті https://www.foodforlife.kh.ua/, Організація використовує пожертву на допомогу цій особі. Якщо сума пожертв конкретній особі перевищить суму, необхідну для надання допомоги, Організація інформує про це Благодійників. Організація використовує позитивну різницю між сумою пожертв, що надійшли, і сумою, необхідною для надання допомоги конкретній особі, на реалізацію Благодійної програми Організації, зберігаючи пріоритет у використанні залишків коштів на допомогу іншим особам, які потребують такої допомоги. Здійснюючи пожертву, Благодійник погоджується з тим, що після виконання зазначеної у пожертві мети, Організація самостійно визначає мету використання пожертви у рамках Благодійної програми Організації.
  • Пожертви, отримані Організацією без зазначення конкретного призначення, направляються на реалізацію Благодійної програми Організації.
  • Здійснюючи пожертву, Благодійник погоджується з тим, що відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Організація має право використовувати частину отриманих коштів для фінансування адміністративних витрат. Максимальна сума коштів, використаних для адміністративних витрат Організації, не може перевищувати 20 (двадцять) відсотків від суми доходу у поточному році.
  • Благодійник дає Організації згоду на опрацювання наданих Благодійником при здійсненні добровільної пожертви персональних даних (ПІБ, адреса, місце проживання, адреса електронної пошти, банківські реквізити з метою виконання цього договору).
  • Благоотримувач не несе перед Благодійником інших зобов’язань, крім зобов’язань, зазначених у цьому Договорі.
  • Організація надає допомогу відповідно до затверджених благодійних програм та проєктів.
  • Організація зобов’язується надсилати Благодійнику, на вказану на сайті https://www.foodforlife.kh.ua/ адресу електронної пошти, інформацію про зібрані кошти щодо підопічних Організації.
  • Діяльність Організації не має на меті отримання прибутку.
  • Організація публікує інформацію про свою роботу та звіти про результати діяльності на https://www.foodforlife.kh.ua/ та https://www.uba.com.ua/ .
 4. Розмір пожертви
  • Благодійник самостійно визначає розмір суми добровільної пожертви та перераховує її на розрахунковий рахунок Благоотримувача на умовах цього Договору, або через систему еквайрингу, у разі якщо перерахування проводиться благодійником на сайті.
 5. Внесення пожертви
  • Благодійник самостійно визначає розмір добровільної пожертви та вносить її будь-яким зручним способом, зазначеним на сайті https://www.foodforlife.kh.ua/ на умовах цього Договору.
  • Факт перерахування пожертви на рахунок Організації, у рамках проєктів Організації, свідчить про повну згоду Благодійника з умовами цього Договору.
  • Якщо обраний Благодійником спосіб переказу пожертви не дозволяє вказати «призначення платежу» Благодійник має право уточнити цілі пожертви іншим письмовим способом.
  • У разі перерахування пожертви для правильної ідентифікації платника, Благодійник вказує свої контакти: адресу електронної пошти та/або телефонний номер.
  • Датою акцепту Оферти та, відповідно, датою укладання Договору є дата надходження коштів Благодійника на розрахунковий рахунок Організації.
 6. Інші умови
  • У разі виникнення суперечок та розбіжностей між Сторонами за цим Договором, вони по можливості можуть вирішуватися шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, суперечки та розбіжності можуть вирішуватися відповідно до чинного законодавства України у судових інстанціях за місцем перебування Благоотримувача.

Текст цього Договору, бланки банківських платіжних доручень, а також у разі відкликання цієї Оферти повідомлення про це, публікуються на офіційному сайті Благоотримувача https://www.foodforlife.kh.ua/https://www.uba.com.ua/

Leave a comment

Ми будемо раді невеликій, але щомісячній допомозі - це дозволить нам впевненіше почувати себе і надійніше будувати плани нашої роботи.
Розмір пожертви
100
300
500
1000
Спосіб платежу
Банківська карта
Ваші дані
Вкажіть ваше ім'я

ДОГОВІР публічної оферти про надання благодійної пожертви

Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі - Оферта) адресована невизначеному колу осіб – фізичним та юридичним особам (надалі – Благодійник), що є відвідувачами сайту в мережі Інтернет: https://www.foodforlife.kh.ua/(надалі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією благодійної організації "Український Благодійний Альянс" (Ідентифікаційний код юридичної особи 42486564), в особі голови Курцева Олексія Юрійовича, який діє на підставі Статуту (надалі – Організація), укласти договір про надання благодійної пожертви (надалі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

1. Терміни та визначення

1.1. Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання благодійної пожертви, адресована необмеженому колу осіб, у тому числі Благодійнику.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій із здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування грошових коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

1.3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Організації для наступного використання для досягнення цілей Організації, передбачених Статутом або програмами Організації, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Організації та цього Договору.

1.4. Благодійник – дієздатна фізична чи юридична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична та/або юридична особа, яка акцептувала Оферту.

2. Предмет договору

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на здійснення статутної діяльності Організації, в тому числі (але не виключно) з надання благодійної допомоги обдарованим дітям, дітям з інвалідністю, дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування, дітям учасників операції об'єднаних сил (ООС / АТО) та вимушених переселенців, дітям, які проживають у зоні військового конфлікту на сході України, в рамках програм Організації та проектів у сфері культури, освіти, охорони здоров'я, духовного і фізичного розвитку особистості відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2.2. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.

2.3. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною зі сторін цього Договору.

3. Акцепт

3.1. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, розуміє та погоджується з тим, що пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Організації, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу office@uba.com.ua. Крім того, Благодійник у повній мірі усвідомлює та згоден з предметом Договору щодо мети публічного збору пожертв та права Організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, у розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

3.2. Благодійник та Організація, керуючись ст.ст. 207, 639, 641, 642 Цивільного кодексу України, ст.ст. 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не має наслідком його недійсність.

4. Права та обов’язки Організації

4.1. Організація має право:
- отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору;
- за погодженням із Благодійником змінювати напрямки використання пожертви, крім використання пожертви в рамках одного цільового призначення, тобто однієї благодійної програми, у випадках, зазначених у ч. 8.3. розділу 8 цього Договору;
- без погодження із Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації, у розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4.2. Організація зобов’язана:
- щорічно в електронному вигляді розміщувати звіти про використання пожертв на Сайті;
- використовувати отримані пожертви виключно для досягнення цілей, передбачених Статутом Організації.

5. Права Благодійника
Благодійник має право:
- здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви;
- у встановленому законом порядку змінити бенефіціарів (отримувачів) благодійної пожертви у разі порушення цілей, строків та порядку використання такої пожертви або її частини відповідно до умов цього Договору.

6. Місце проведення публічного збору коштів

Публічний збір Благодійної пожертви здійснюється на території будь- якої країни світу. Безпосередня діяльність Організації щодо публічного збору пожертв за даним Договором проводиться за місцезнаходженням Організації.

7. Строк збору пожертв

Публічний збір пожертв триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший строк не буде визначено Організацєю.

8. Порядок використання благодійних пожертв

8.1. Використання зібраних за даним Договором Благодійних пожертв проводиться відповідно до цілей благодійної діяльності Організації.

8.2. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб.

8.3. Благодійник надає згоду на використання благодійної пожертви в рамках її цільового призначення, тобто в рамках однієї благодійної програми. У разі закриття чи неактуальності збору коштів на окремий проект, благодійну акцію чи благодійний захід, що діє в рамках конкретної благодійної програми, Благодійник надає згоду на використання Організацією благодійної пожертви на реалізацію іншого проекту, благодійної акції чи благодійного заходу, що діє в рамках цієї ж благодійної програми, без додаткового погодження з Благодійником.

8.4. Зміна цілей та порядку використання благодійної пожертви можлива за згодою Благодійника або його правонаступників, а також на підставі рішення суду чи в інших випадках, визначених законом, крім випадків, зазначених у ч. 8.3. розділу 8 цього Договору.

8.5. Отримані Організації пожертви можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України.

8.6. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

9. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації

9.1. Доступ до фінансових звітів Ф Організації онду здійснюється шляхом щорічного їх розміщення Організації на Сайті в електронному вигляді.

9.2. Інша інформація може надаватися Організацією у порядку та в строки передбачені законодавством України.

10. Інші умови

10.1. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних із перерахуванням та зарахуванням Благодійної пожертви, несе Благодійник.

10.2. Благодійник шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений та згоден з умовами Додатку № 1 до цього Договору щодо збирання та обробки персональних даних.

10.3. Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті Організації та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана Організацією для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, Організація зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (виключно за його додатковою згодою) Організації в засобах масової інформації, на сайті Організації або її соціальних мережах.

11. Місцезнаходження та банківські реквізити

Благодійна організація «Український Благодійний Альянс»

 

Адреса реєстрації:

61057, м. Харків,

вул. Пушкінська, буд. 36, к. 61

Код ЄДРПОУ (для ЮО): 42486564

р/р UA043515330000026007052107337

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Електронна адреса: office@uba.com.ua

Контактний номер телефону +380 99 238 14 26

 

Голова:  О.Ю. Курцев

 

Я приймаю Договір оферти

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ на збір, обробку та використання персональних даних

Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійної пожертви благодійній організації "Український Благодійний Альянс", відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», свідомо та добровільно надаю благодійній організації "Український Благодійний Альянс" (надалі – Організація), свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, з метою реалізації відносин в сфері благодійної діяльності, залучення фізичних осіб до Благодійництва відповідно до законодавства України, Статуту та інших локальних актів Організації в обсязі, необхідному для реалізації наведеної мети обробки персональних даних.

Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних». Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.

Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений (-а) про цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Також повідомляємо, що відповідно до ст. 2 ЗУ «Про захист персональних даних» обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.

Погоджуюся на обробку персональні дані
Перенаправлення на безпечну сторінку платежу...